100% இருக்கைகள் Master-க்கு ஏன் தரவில்லை? - Producer K Rajan Bold Speech | Thalapathy Vijay